bluecomx Yorum yapılmamış

Ankara çağrı merkezi hizmeti veren firmalar özellikle yüksek müşteri taleplerine cevap vermek konusunda büyük bir hizmet sunmaktadır. Ankara Türkiye’nin başkenti ve kalbinin attığı yerdir. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunun yanında Özel Sektörün de temsilcilerinin merkezleri bu şehirdedir. Kamu ile yoğun bir iletişim içinde olunan Ankara için zaman ve hizmet kalitesi büyük bir önem taşımaktadır.

İstanbul’un arkasından ikinci olarak gelse de Ankara çağrı merkezi hizmeti veren firmalar hizmet açısından ülkemizin en büyükleri arasında yer almaktadırlar.

Özellikle KOBİ’lerin çağrı merkezi ihtiyaçlarının sağlanması konusunda çok etkin ve başarılı olan Ankara çağrı merkezi hizmeti veren firmalar bu sayede sadece Ankara’da değil İç Anadolu bölgesinde de etkin çalışmalar yapabilmektedirler.

Yasal zorunlulukların yerine getirilmemesinden dolayı oluşacak mağduriyetlerin engellenmesinin de tek yolu Ankara çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ile çalışmaktan geçmektedir. Çünkü TTK nın ilgili maddesinde de açıkça belirttiği üzere “Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.”

Bu bağlamda sadece şirketin evrak ve yazışmaları ya da fatura ve irsaliyeleri değil bütün bilgi giriş ve çıkışlarının 10 yıl boyunca saklanması gerekliliği vardır.

KOBİ’lerin ne bunu yapabilecek gücü ne de yetişmiş eleman ve teknolojik donanımları vardır. Burada devreye de Ankara çağrı merkezi hizmeti veren firmalar girerler. Böylece firmaların hem kanunlara uygun çalışmalarını sağlarken hem de oluşacak anlaşmazlıklar çerçevesinde mahkeme tarafından talep edilecek belge ve bilgileri rahatlıkla sunabileceklerdir.

Ankara çağrı merkezi hizmeti veren firmalar sizin için sadece müşteri ilişkilerini yönetmez, isterseniz satış yapabilir ya da tahsilatlarınızı takip edebilir. Bunun yanında sizin için gerekli tüm teknolojik gereksinimleri ve altyapıyı kullanımınıza sunar. Size de sadece kendi işinize odaklanmak kalır.