bluecomx Yorum yapılmamış

Türkiye’nin sıcağı ve kebabı ile meşhur şehri Adana aslında hem kendi içinde hem de bölgesinde ciddi bir ekonomik güçtür. Yıllarca Çukurova’nın bereketli topraklarının tarım ile beslediği topraklar uzun yıllardır artık Türkiye ekonomisine çok farklı alanlarda destek vermekte. Adana çağrı merkezi hizmeti veren firmalar bunun en başarılıları arasında gösterilebilir.

İklimi ve doğası ile insanlar için tarih öncesi çağlardan beri bir cazibe merkezi olan Adana ekonomik gücünü akılcı ve ileri görüşlü yatırımcılarına borçlu. Tarımdan kazandıklarını değişen teknolojinin farkına varıp sanayi ile destekleyen girişimciler sayesinde bugün her alanda kendini geliştirmiş bir ekonomik güç olmuştur.

Adana çağrı merkezi hizmeti veren firmalar sayesinde bu özgüveni ve sermayesi olan firmalar artık köklü birer kuruluş haline gelmişlerdir. Hem Türkiye hem de dünyanın pek çok yerine satış yapan bu firmalar sayesinde ülke ekonomisi de olumlu olarak etkilenmektedir.

Ama ilerlemenin ve büyümenin en büyük bedeli dikkat dağınıklığıdır, kendi işinize odaklanmak yerine her işi yapmaya kalktığınızda pek çok sıkıntı sizlerin başını ağrıtacaktır. Bluecom gibi işinin ehli Adana çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ile çalışmanız halinde siz sadece kendi işinize odaklanırsınız. Geriye kalan bütün sorunlar ve çözümler için biz varız.

Kanunda da açıkça belirtildiği gibi; “Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.”

Sizlerin haklarının savunulabilmesi için bütün verilerinizin titizlikle kayıt altına alınıp 10 yıl süreyle korunması gerekmektedir. Hangi firma Adana çağrı merkezi hizmeti veren firmalar olmadan tek başına böyle zor bir işi kendi başına çözebilir ki?

Siz de işinizde profesyonel kararlar alıp çözüm ortaklığı için Bluecom’u arayın.