İstanbul Çağrı Merkezi Hizmeti Veren Firmalar


İstanbul ticaretin başkenti olmaya devam ediyor. İstanbul çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ise pek çok firmanın müşteri iletişimindeki çözüm noktası olmaya devam ediyor.

İstanbul her ne kadar başkent olmasa da Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak adlandırılabilecek bir şehir. Özel sektörün en büyük aktörlerinin merkezleri bu şehirde yer almakta, ayrıca bir şehre oranla oldukça büyük olan nüfusu ile ortalama bir ülke büyüklüğüne sahip bir şehir.

İstanbul çağrı merkezi hizmeti veren firmalar incelendiğinde bu gerçek açıkça da ortaya çıkmaktadır. Tüm ülke çapındaki çağrı merkezlerinin istihdamının %42 si İstanbul’dan sağlanmaktadır. Nerdeyse sektörün yarısı bu şehirde hizmet vermektedir.

Ekonominin başkenti olduğunu zaten daha önce belirttiğimiz için bu rakamlar aslında çok da orantısız gelmiyor. Pek çok sektörün lider firmaları merkezlerini İstanbul üzerinden yürüttükleri için İstanbul call center hizmeti veren firmalar ile çalışmayı daha akılcı bulmaktalar.

Bunun yanı sıra Bluecom gibi Türkiye’nin her yerine hizmet verebilen sektörün en önemli isimleri de sadece İstanbul çağrı hizmeti veren firmalar arasında değil tüm Türkiye’ye çağrı hizmeti veren firmalar arasında yer alır.

Çağrı merkezi kurmak işletmek ve hizmet vermek çok büyük bilgi birikiminin yanında ciddi bir teknolojik altyapı yatırımını da beraberinde getirmektedir.

Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.

Bu gereklilikleri saplayacak ekipmanın kurulması ve işetilmesi, bakımlarının ve sağlıklı çalışmasının sağlanabilmesi bile başlı başına bir profesyonellik gerektirir.

Siz de kendiniz ve firmanızı yasal zorunluluklara karşı güven altına alabilmek için İstanbul çağrı merkezi hizmeti veren firmalar arasından Bluecom gibi profesyonel ve lider firmaları tercih edin.